گزارش کارورزی 3 ویژه دبیری زبان و ادبیات فارسی

گزارش کارورزی 3 ویژه دبیری زبان و ادبیات فارسی

گزارش کارورزی 3 ویژه دبیری زبان و ادبیات فارسی

گزارش کارورزی 3 ویژه دبیری زبان و ادبیات فارسی
فرمتword
51 صفحه
 
دراینترمبرخلافکارورزیهایگذشتهکهدرآنکارورزاندرتدریسنقشینداشتندیاقسمتیاز
تدریسرابرعهدهداشتند،درکارورزیسه،کارورزانعزیزبایدتدریسمستقلداشتهباشندتااز این
طریقبتوانندبهآموختههایخودوآنچهدرطیکارورزیهافراگرفتهاندجامهعمل
بپوشانند.کارورزیسهشاملفرمهایالف،ب،جمیباشدکههرکداممربوطبهزمانوموقعیت
خاصمیباشد. فرمالفدربرگیرندهساعاتوزنگهایآموزشیکارورزدرمدرسهاست….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0