گزارش کار آزمایشگاه روانشناسی تجربی

گزارش کار آزمایشگاه روانشناسی تجربی

گزارش کار آزمایشگاه روانشناسی تجربی

گزارش کار آزمایشات درس روانشناسی تجربی:
 
گزارش کار آزمايش شايعات (4 صفحه)
گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی (3 صفحه)
گزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکرد (3 صفحه)
گزارش کار آزمایش منع بعدی (4 صفحه)
گزارش کار آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا (3 صفحه)
گزارش کار آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست (12 صفحه)
گزارش کار آزمایش یادگیری و انتقال دوجانبه -آزمایش ترسیم در آیینه (16 صفحه)
گزارش کار آزمایش تضادها و پس…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0