گزارش کتبی برنامه سالانه طرح تعالی (متوسطه اول)

گزارش کتبی برنامه سالانه طرح تعالی (متوسطه اول)

گزارش کتبی برنامه سالانه طرح تعالی (متوسطه اول)

برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی متوسطه اول 97
گزارش کتبی برنامه سالانه طرح تعالی متوسطه اول بر اساس آخرین بخشنامه از سازمان آموزش و پرورش می باشد و در یازده محور طراحی و تدوین شده است که محور یازدهم مربوط به هنرستان و بقیه محور ها مشترک بین سایر پایه ها می باشد.
توسعه یمشارکتکارکنان در مدرسه :
کیفیت بخشی به شورای مدرسه
کیفیت بخشی به شورای معلمان
حضور موفق در عرصه های مختلف و ایجاد ساز و کارهای تشویقی
برنامه ریزی :
دسترسي آسان­ به اسناد…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0