بخش علوم سیاسی

تعداد مطالب: 55 عدد
خلاصه حقوق مدنی 4

خلاصه حقوق مدنی 4

کتاب جنگ و صلح

کتاب جنگ و صلح

کتاب دیدار بلوچ

کتاب دیدار بلوچ

کتاب راز فال ورق

کتاب راز فال ورق

کتاب نبرد من

کتاب نبرد من

کتاب سینوهه

کتاب سینوهه

کتاب انسان خردمند

کتاب انسان خردمند

کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ

کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ

کتاب یادداشت های پنج ساله

کتاب یادداشت های پنج ساله

بهبود الگوريتم رقابت استعماری با معرفی يک روش جديد برای حرکت کشورها بر اساس الگوريتم تکامل تفاضلی

بهبود الگوريتم رقابت استعماری با معرفی يک روش جديد برای حرکت کشورها بر اساس الگوريتم تکامل تفاضلی